งานเตรียมพื้นที่

การเตรียมพื้นที่ต่ำ น้ำท่วม

การเตรียมพื้นที่ราบ น้ำไม่ท่วม