บทความและความรู้

ทะเบียนกฎหมาย, ข้อกำหนดด้านกิจกรรมการจัดการสวนป่า และลักษณะงานที่ควรรู้…

น้ำหนักรถบรรทุกที่อนุมัติให้วิ่งบนทางหลวง(ทางหลวงสัมปทานและทางยกระดับ)

ที่มา : กรมทางหลวง

กฎหมาย กฎหมายไทย พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด…

ที่มา : www.krisdika.go.th/law

ในพื้นที่สวนไม้ยูคาลิปตัส บริษัท ยูคาลิปตัสไทย จากัด จังหวัดสระแก้ว

คือ เป็นอนุสัญญาฉบับหนุ่งที่ได้รับการรับรองขากการประชุมสุดยอดด้านสิ่งแวดล้อมโลก ที่นครริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยอนุสัญญามีสถานะเป็น กฎหมายระหว่างประเทศ

Cites คือ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธ์ุ

ITTO ได้จัดตั้งขึ้นโดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น โดยมีคณะมนตรีองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ…